Windturbines onverenigbaar met vliegactiviteit Goetsenhoven

Deze foto is door een piloot uit Goetsenhoven genomen om aan te tonen hoe de turbulentie via condensatie duidelijk zichtbaar is achter de windturbines. Foto: de wouw

Tienen / Hoegaarden - De Koninklijke Vliegclub De Wouw diende een bezwaarschrift in tegen de geplande windmolens in Hoegaarden. Al op de openbare bijeenkomsten bleek dat met de vliegbewegingen (nog) geen rekening was gehouden.

In het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag voor de windmolens langs de E40 diende de
Koninklijke Vliegclub De Wouw een publiekelijk bezwaarschrift in tegen de geplande windmolens aan de E40 in Hoegaarden. Op basis van de reglementering rond vliegvelden wordt aangetoond dat de voorgestelde terreinen niet verenigbaar zijn met de vliegactiviteiten op het vliegveld in Goetsenhoven.
De vliegclub wil benadrukken dat ze niet tegen windmolens of alternatieve energie op zich gekant zijn. In dit concrete geval gaat het echter om de veiligheid van de piloten en de omgeving.

De vliegclub heeft een technisch onderbouwd bezwaarschift ingediend. Met een maximale tip hoogte van 150 meter steken de windturbines duidelijk boven de toegaleten hoogte nabij landingsbanen uit. 
Een aantal turbines liggen op de gepubliceerde vliegcircuits. "Het is onmogelijk om de nodige veiligheidsmarge te handhaven. De geplande inplanting is duidelijk onverenigbaar met de circuits
van het vliegveld. Gezien de nabijheid van de verschillende bebouwde woonkernen en de mogelijk impact op milieu (geluid) is het niet mogelijk de circuits zodanig aan te passen dat ze verenigbaar
zijn met de situering van de windturbines."

Er moet worden onderzocht wat de impact is van de luchtturbulenties nabij de windmolens op het vliegverkeer. Naast de formele bezwaren stelt de club ook ernstige vragen bij de houding van de projectontwikkelaar met betrekking tot de problematiek rond het vliegveld. "De projectontwikkelaar
beloofde een tweede contactmoment. Dat is er nooit gekomen. Meer nog, sinds dit ene infomoment is er geen enkel contact, laat staan overleg, geweest tussen de vliegclub en de projectontwikkelaar. Toch staat te lezen op zijnwebsite: De huidige inplanting is compatibel met de vliegactiviteiten op Goetsenhoven."

Door Raymond Billen