LETTERLIJK. De brief van Didier Bellens aan CD&V-voorzitter Wouter Beke

Mijnheer de Voorzitter, Met ontstelling heb ik kennis genomen van de onterechte beschuldigingen aan mijn adres die deze week door uw partijgenoot en parlementslid Roel Deseyn in de media werden geuit.

Zijn totaal ongegronde verwijt als zou ik aangaande de digitale inbraak bij Belgacom gelogen hebben tegen mijn voogdijminister en het parlement, heeft mij diep geraakt.

Op maandagochtend was door Belgacom een transparante en proactieve perscommunicatie gepland om onze stakeholders en het brede publiek in te lichten over de digitale inbraak, en meteen toe te lichten hoe wij dit incident op een gepaste en efficiënte manier hebben gemanaged. Jammer genoeg verschenen net voor de geplande communicatie enkele artikelen in De Standaard/Het Nieuwsblad en Le Soir, die het incident zogezegd 'onthulden', maar die naast een heel aantal speculaties ook verschillende factuele onwaardheden bevatten, met name wat de timing van het incident betreft. Hoewel deze foute berichtgeving onmiddellijk door Belgacom is rechtgezet, heeft de heer Deseyn ze aangegrepen om herhaaldelijk zware beschuldigingen te uiten aan mijn adres, die door geen enkel reëel feit worden gestaafd. Staat u mij toe de chronologie nog even in herinnering te brengen: op 21 juni van dit jaar hebben de veiligheidsexperts van Belgacom de eerste sporen van een malware ontdekt in het interne informaticasysteem van het bedrijf. Op 25 juni werd een beroep gedaan op externe specialisten om om de sporen grondig te onderzoeken. Zodra vastgesteld was dat het om een digitale inbraak ging, werd het directiecomité ingelicht, op 16 juli. Drie dagen later, op 19 juli, diende Belgacom klacht in bij het federaal parket. Sindsdien hebben wij in nauwe samenwerking met alle bevoegde instanties en met de hulp van externe experts alles in het werk gesteld om het probleem op te lossen. Die clean-up operatie werd dit weekend afgerond.

Terwijl in zowat alle media vandaag deze rechtzetting werd overgenomen, volhardt de heer Deseyn in de boosheid en herhaalt hij de onaanvaardbare verdachtmakingen die hij reeds eerder formuleerde. Bovendien worden deze leugens voorgesteld als het standpunt van uw partij. Dit is niet alleen bijzonder ontgoochelend en kwetsend voor mij, het berokkent ook reële schade. In eerste instantie aan Belgacom, uiteraard, maar op termijn ook aan u en uw partij, aangezien de waarheid nu eenmaal haar rechten heeft!

Ik vertrouw erop, mijnheer de voorzitter, dat u de gepaste maatregelen zult nemen om de foutieve beweringen en grove beschuldigingen die door de heer Deseyn zijn naar buiten gebracht, afdoend recht te zetten. Ik hoop ook van harte dat u het als Voorzitter met me eens bent dat niemand belang heeft bij dit soort gratuite en onterechte aanvallen, en dat deze in de toekomst dus vermeden kunnen worden.

Met de meeste hoogachting,

Didier Bellens

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten