Boerenbond tevreden met nieuw regeerakkoord

Bron © belga

Piet Vanthemsche, voorzitter Boerenbond Foto: BELGA

Boerenbond is na een eerste analyse van het nieuwe Vlaamse regeerakkoord tevreden met de accenten die het bevat. ‘Wij zijn tevreden dat dit regeerakkoord het belang en de rol van onze Vlaamse land- en tuinbouw beklemtoont en daar ook duidelijke gevolgen in meerdere beleidsdomeinen aan verbindt’, zegt Piet Vanthemsche, Boerenbond-voorzitter.

Boerenbond is blij dat de nieuwe Vlaamse regering ontwikkelingskansen wil scheppen voor het hele palet aan Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven. Duurzaamheid (op vlak van milieu, dierenwelzijn, voedselveiligheid) is daarbij de basisvoorwaarde.

Dierenwelzijn wordt in het regeerakkoord als een afzonderlijke bevoegdheid ondergebracht bij het beleidsdomein leefmilieu, natuur en energie.

Ook wordt een oplossing naar voor geschoven voor de opeenstapeling van de talrijke Vlaamse beleidsagenda’s voor het buitengebied. Bekkenbeheerplannen, sigmaplan, mobiliteit, havens, natuur, milieu, erfgoed, recreatie ... . Allen hebben ze hun plannen in het buitengebied, echter zonder enige coördinatie. Dit leidt tot grote onzekerheid bij onze bedrijven die door het bos de bomen niet meer zien.

Dit regeerakkoord voorziet nu in een gebiedsgerichte, projectmatige en geïntegreerde aanpak met een sterk overleg- en coördinatiemodel onder andere via de aanduiding van een procesmanager.

Qua natuurbeleid wordt geopteerd voor een verstandig-groen beleid met focus op de Europese verplichtingen.

Door
AANGERADEN