OVERZICHT. Dit heeft de regering al beslist

De regeringsonderhandelaars hebben een regeringsakkoord bereikt. Details ontbreken nog, maar dinsdagochtend lekten al de deelakkoorden uit over de pensioenen en werk. We zetten de verschillende maatregelen die al bekend zijn op een rijtje.
Begroting
 

De centrumrechtse partijen mikken op een begrotingsevenwicht in 2018. Dat moet wel nog besproken worden met Europa. 

Het evenwicht komt er enerzijds via besparingen en anderzijds via nieuwe inkomsten (zie verder). De verhouding tussen die twee ligt ongeveer op 3/4de besparingen, en 1/4de nieuwe inkomsten. 

Er is voor 8 miljard euro aan uitgaven geschrapt, besparingen op het overheidsbestel dus. Enkele voorbeelden die Kris Peeters al gaf: de groeinorm in de gezondheidszorg zal lager liggen, en tijdskrediet nemen zonder motivatie is in de toekomst uitgesloten.

De onderhandelaars willen een eenmalige slimme indexsprong doorvoeren, maar wel met sociale correcties. 'Slim' omdat de hij de laagste lonen en de uitkeringen ontziet. Ter compensatie krijgen krijgen werkende mensen vanaf 2018 een belastingverlaging van 250 euro.

Nieuwe belastingen:

Een nieuwigheid is de 'doorkijktaks'. Dat is een belasting op de vermogen die verstopt zitten achter ingewikkelde structuren zoals trusts. Er komt ook een hogere transactiekost, een belasting op de verhandeling van aandelen of andere effecten. De accijnzen op tabak en diesel worden opgetrokken. Een eventuele daling van de dieselprijs zal niet volledig doorgerekend worden aan de burgers.

De tax shift die CD&V wilde, ligt onder meer in een verschuiving van lasten op arbeid naar de 'harmonisering' van de btw. Er komt bijvoorbeeld een hogere btw op plastische chirurgie. In totaal worden voor 2,9 miljard aan nieuwe inkomsten gezocht, terwijl er een lastenverlaging komt voor in totaal 3,2 miljard euro.

Competitiviteit
 

De werkgeversbijdragen moeten in verschillende fases uiteindelijk dalen van 33 procent naar 25 procent. De indexsprong komt neer op een lastenverlaging van 2,4 miljard euro. De belastingverlaging voor werkende mensen moet de koopkracht van de mensen verhogen. 

Arco
 

Er is een regeling getroffen voor de ARCO-coöperanten. Die zouden 600 miljoen euro terugkrijgen, geld dat van Belfius, de overheid en beweging.net moet komen. Wie hoeveel geeft, is nog niet duidelijk. De coöperanten zouden tot 40 procent van hun inleg terug kunnen krijgen.

Pensioenen
 

De wettelijke pensioenleeftijd gaat omhoog en dat in twee stappen. Bedoeling is dat de wettelijke pensioenleeftijd vanaf 2030 op 67 jaar ligt. Tot 2024 blijft de pensioenleeftijd 65 jaar. In 2025 komt er een eerste verhoging, van 65 naar 66 jaar. In 2030 wordt dit dan 67 jaar. Er zijn wel overgangsmaatregelen en uitzonderingen.

Vervroegd pensioen zal vanaf 2030 pas mogelijk zijn vanaf 63 jaar, na een loopbaan van 41 jaar.

Voor de pensioenprobleem bij de politie worden er specifieke overgangsmaatregelen uitgewerkt. Het is een arrest van het Grondwettelijk Hof dat bepaalt dat iedereen binnen de politie tot de leeftijd van 62 jaar moet werken. De voorbije weken protesteerde de politie tegen de verhoging van de pensioenleeftijd.

Gepensioneerden kunnen gemakkelijker bijverdienen. Zo zouden gepensioneerden onbeperkt mogen bijverdienen vanaf 65 of vroeger bij een loopbaan van 45 jaar.

Werk
 

Samen met de deelstaten wordt een banenplan opgesteld met aandacht voor lastenverlaging, levenslang leren, werkervaring, jeugdwerkloosheid, langere en meer gevarieerde loopbanen en kansengroepen.

Werkloosheidsuitkeringen worden niet verder beperkt in de tijd. Ook de zogeheten middelentoets - een controle van het vermogen van de werkloze om te bepalen of hij in aanmerking komt voor een uitkering - komt er niet.

Langdurig werklozen moeten twee halve dagen per week gemeenschapsdienst verrichten.

Een integratietraject moet mensen met een invaliditeit op de arbeidsmarkt helpen. Er wordt ook bijzondere aandacht geschonken aan gendergelijkheid, personen met een migratie-achtergrond en personen met een arbeidshandicap.

De onderhandelaars willen de loonhandicap met de buurlanden verder wegwerken.

Mensen die voor hun kinderen of voor een zorgbehoevend familielid willen zorgen, kunnen 12 maanden extra tijdskrediet opnemen. Tijdskrediet zonder motivatie kan dan weer niet.

Ondanks de eenmalige indexsprong die er waarschijnlijk komt, wordt de automatische loonindexering niet op de helling gezet.

Het aantal toegestane overuren in de horeca wordt opgetrokken van 180 naar 360 uur per jaar.

Energie
 

De kerncentrales van Doel 1 en 2 worden tien jaar langer opengehouden, tot 2025, als de beschadigde reactoren in Doel en Tihange buiten gebruik blijven. Eerder had de regering-Di Rupo beslist om ze volgend jaar al te sluiten, maar de onderhandelaars komen daar op terug.

Ook zetten ze de deur open voor de bouw van een volledig nieuwe kerncentrale.

Door rvs, llo
AANGERADEN