Verhoging belastingvrije som geneutraliseerd voor pensioenen en uitkeringen

© BELGAIMAGE

Gepensioneerden en mensen met een vervangingsinkomen zullen niet kunnen rekenen op de verhoging van de belastingvrije som uit de taxshift. De operatie moet vooral de werkenden ten goede komen en het voordeel voor gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden wordt dus expliciet gecorrigeerd door de regering. Ongehoord, oordeelde de PS maandag in de bevoegde Kamercommissie.

wver

“De verhoging van de belastingvrije som moet in eerste instantie de werkenden ten goede komen”, luidt het in het wetsontwerp over de taxshift dat deze week besproken wordt in de Kamer. Het voordeel uit de hogere belastingvrije som zal voor pensioenen en vervangingsinkomens dus geneutraliseerd worden via de belastingvermindering voor pensioenen en vervangingsinkomens.

PS-Kamerlid Ahmed Laaouej is niet te spreken over die “obsessie” om de gepensioneerden te treffen en hun koopkracht te “scheren”. Volgens hem zijn de grote slachtoffers van de taxshift net de mensen met een vervangingsinkomen - en dan zeker de gepensioneerden. Zij voelen immers wel de indexsprong, de btw-verhoging op elektriciteit en de andere taksen die hen treffen, maar krijgen dus niet het voordeel van de hogere belastingvrije som. Nochtans hebben ze tijdens hun loopbaan bijgedragen aan de creatie van rijkdom in ons land, besloot de PS’er.

“De gepensioneerde lijkt voor uw regering wel het doelwit”, sneerde ook PVDA’er Marco Van Hees, eveneens zwaaiend met de bijkomende facturen. Voor hem is duidelijk dat de gepensioneerden hun eigen uitkeringen zullen betalen via de doorgevoerde lastenverhogingen.

Welvaartsenveloppe

CD&V sprak dat met klem tegen. “Een kwart van de inspanning is ten voordele van de gepensioneerden”, verzekerde Roel Deseyn. Hij benadrukte dat de christendemocraten fors geijverd hebben om ook de gepensioneerden voordeel te laten halen uit de taxshift. Niettemin was het eerste doel de competitiviteit van de werknemers versterken en jobs creëren, vulde partijgenote Griet Smaers aan.

Maar ook ministers Daniel Bacquelaine (Pensioenen) en Johan Van Overtveldt (Financiën) stuurden intussen elk een persbericht uit om te beklemtonen dat de taxshift positief is voor de gepensioneerden. Zo wijst MR-minister Bacquelaine erop dat de schrapping van de belastingschijf van dertig procent meer dan een miljoen gepensioneerden aangaat, die er tot 184 euro belastingvoordeel uit kunnen halen. Daarnaast is vanaf volgend jaar ook een bijkomend bedrag van 50 miljoen euro voorzien voor een lichte stijging van de laagste pensioenen.

“Daarnaast wordt ook de welvaartsenveloppe voor 100 procent ingezet ten voordele van pensioenen en uitkeringen, wat onder de PS maar voor 60 procent gebeurde. De PS hoeft ons dus geen lessen te geven in sociaal beleid”, vult N-VA-minister Van Overtveldt aan. Hij onderstreept voorts dat de jobs en de concurrentiekracht die de taxshift moet opleveren ook zullen helpen om de sociale zekerheid te verstevigen, zodat de pensioenen ook in de toekomst houdbaar blijven. “Dankzij deze maatregelen en de pensioenhervorming blijft het systeem overeind. Deze regering steekt de kop niet in het zand”, klinkt het nog.

Dinsdag zet de commissie Financiën de bespreking van de taxshift voort. Bedoeling is de algemene bespreking ‘s ochtends af te ronden, waarna de artikelsgewijze bespreking en finaal ook de stemming kan volgen. Vrijdag is het dan tijd voor het plenaire debat, waardoor de teksten nipt op tijd gestemd raken om de lastenverschuivingen ook effectief te kunnen doorvoeren vanaf 1 januari.

LEES OOK

Nu in het nieuws