Vlaamse regering krijgt sneer Raad van State in dossier Uplace

Bron © BELGA
De Raad van State heeft ernstige bezwaren bij de nieuwe ruimtelijke plannen van de Vlaamse regering rond het winkelcomplex Uplace. In een advies dat persagentschap Belga kon inkijken staan onder meer kanttekeningen bij de terugkeer naar de oude plannen indien tegen eind 2017 niet aan twee mobiliteitsvoorwaarden is voldaan. "De Vlaamse regering geeft tegen volgende week vrijdag een gemotiveerd antwoord", zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

Begin december 2015 nam de Vlaamse regering een nieuwe horde in het Uplace-dossier. De regering-Bourgeois nam toen een beslissing over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB). Dat GRUP omvat de nieuwe ruimtelijke plannen voor het veelbesproken winkelcentrum in Machelen. Nieuwigheid waren twee bijkomende mobiliteitsvoorwaarden. Als er tegen eind 2017 geen garanties zouden zijn voor het geplande GEN-station (Kerklaan) en een pendelbusverbinding van De Lijn, dan treden de nieuwe ruimtelijke plannen niet in werking en valt men terug op de bestaande plannen.

Maar de Raad van State heeft bezwaren bij die werkwijze. Mobiliteitsvoorwaarden opleggen op zich is geen probleem, stelt het rechtscollege, maar zeggen dat men zal terugkeren naar bestaande plannen indien de voorwaarden tegen eind 2017 niet vervuld zijn, vormt wel een probleem. Dat is namelijk strijdig met een bepaling in de Codex Ruimtelijke Ordening.

"Uit die bepaling volgt dat een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan door de bekendmaking ervan van rechtswege in werking treedt na verloop van veertien dagen, en dat de Vlaamse Regering bijgevolg niet bevoegd is om in een stedenbouwkundig voorschrift te bepalen dat het plan, indien aan een in dat stedenbouwkundig voorschrift opgelegde voorwaarde niet is voldaan, niet in werking treedt", zo staat letterlijk in het advies.

De Raad van State heeft nog meer opmerkingen bij de gehanteerde werkwijze. Zo is het niet uitgesloten dat bepaalde onderdelen al wél voor eind 2017 in werking treden, maar nadien opnieuw "buiten werking treden" als niet aan de voorwaarden is voldaan. Verder noemt het hoogste administratieve rechtscollege de gebruikte methode "niet bevorderlijk voor de rechtszekerheid".

Beslissing Vlaamse regering 

Het is afwachten hoe de Vlaamse regering zal reageren op het advies. Volgens Vlaams minister-president Geert Bourgeois zal de Vlaamse regering tegen ten laatste volgende week vrijdag een gemotiveerde beslissing nemen in antwoord op het advies van de Raad van State. Op de vraag wat de regering zal doen indien de Raad van State het project definitief terugfluit, wil de minister-president niet vooruitlopen. 

"Dit advies past in de normale gang van zaken. De regering zal dit advies goed bekijken en er een gemotiveerd antwoord op geven. We gaan dat op een ernstige manier doen", aldus Bourgeois woensdag. Volgens Bourgeois zal daarbij wel degelijk rekening gehouden worden met de bezwaren van het rechtscollege. "Het domste wat je kan doen, is geen rekening houden met de gewaardeerde adviezen van de Raad van State", klonk het.

Het is niet de eerste keer dat de Raad van State kritisch is over de aanpak van het Uplace-dossier, maar het werk van de regering bestempelen als een "knoeiboel" is volgens Bourgeois een stap te ver. "Bij elk ontwerp van decreet krijg je van de Raad van State wel opmerkingen. Het is en blijft mensenwerk. Enkel in een ideale wereld stuur je als regering een decreet naar de Raad en krijg je geen opmerkingen of commentaar terug".

Louis Tobback; "Komedie heeft lang genoeg geduurd" 

In reactie op het advies van de Raad van State stelt de Leuvense burgemeester Louis Tobback "dat de komedie rond Uplace nu lang geduurd heeft". "We zijn benieuwd of de Vlaamse regering nu eindelijk de enige mogelijke conclusie gaat trekken: dit project definitief afblazen", aldus Tobback (sp.a). Leuven is al jarenlang een van de ferventste tegenstanders van dit winkelcomplex.
"Als de Vlaamse regering tegen het advies in van de afdeling wetgeving van de Raad van State dit ontwerp-GRUP toch doordrukt zal het voor ons op basis van de inhoud ervan des te gemakkelijker zijn om er bij dit rechtsorgaan tegen te procederen. Iedereen weet overigens dat men de gestelde mobiliteitsvoorwaarden nooit tegen eind 2017 vervuld krijgt. Er moeten hiervoor ook nog bouwvergunningen afgeleverd worden en ook die zullen we aanvechten. Zal de CD&V het tegen de N-VA aandurven om haar belofte het project bij dergelijk advies te schrappen gestand doen?", vraagt Tobback.

De Leuvense burgemeester wijst er voorts op dat luidens een vorig arrest van de Raad van State ter vernietiging van de milieuvergunning de Vlaamse regering wegens partijdigheid niet eens meer bevoegd is om nog dergelijke vergunningen af te leveren. "Dankzij het optreden van de Raad van State is er in Vlaanderen tenminste nog sprake van een rechtstaat. Ondanks het feit dat de huidige minister-president een gedegen jurist is kunnen we hiervoor immers duidelijk niet meer rekenen op de Vlaamse regering", aldus Tobback.

“CD&V en Open Vld moeten Uplace nu definitief afserveren”

“CD&V en Open Vld moeten nu woord houden ten aanzien van de Vlaming en Uplace definitief afserveren.” Dat zegt Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum (Groen) in een reactie op het advies van de Raad van State over de ruimtelijke plannen rond Uplace.

“Dit advies van de Raad van de State toont aan dat het juridisch nooit goed komt met Uplace”, aldus Sanctorum in een eerste reactie aan Belga. “Niet alleen is Uplace een uitzonderlijk slecht project voor Vlaanderen, omdat het voor veel extra files en luchtvervuiling zal zorgen en winkels in steden de das omdoet. De Vlaamse regering stapelt ook de juridische fouten op in dit dossier. Eerder werden de milieuvergunning en de eerste versie van het ruimtelijk uitvoeringsplan ook vernietigd omwille van ernstige juridische fouten.”

Sanctorum verwijst naar de eerdere kritiek van de fractieleiders van meerderheidspartijen CD&V en Open Vld, Koen Van den Heuvel en Bart Somers. Die lieten zich een maand geleden heel kritisch uit over het Uplace-project. Zo zei Somers: “Uplace is een achterhaald project. Het staat haaks op actueel Vlaams beleid dat handelskernen in steden wil versterken.” CD&V-fractieleider Van den Heuvel suggereerde zelfs dat het “over en uit” zou zijn indien de nieuwe plannen de toets van de Raad van State niet zou doorstaan.

“De fractieleiders van CD&V en Open Vld hebben in alle media aangekondigd dat het doek valt over Uplace als de Raad van State opnieuw juridische kritiek zou geven. Dit advies is kritiek van formaat. CD&V en Open Vld moeten nu woord houden ten aanzien van de Vlaming en Uplace definitief afserveren”, besluit Sanctorum.

Somers: "Kans dat Uplace-GRUP sneuvelt, is reëel"

De kans dat de ruimtelijke plannen voor Uplace sneuvelen bij de Raad van State, is "reëel". Dat heeft Open Vld-fractieleider Bart Somers woensdag gezegd in de marge van de plenaire veradering in het Vlaams Parlement. "De Raad van State heeft fundamentele bedenkingen bij de rechtszekerheid", aldus Somers. Hij verdacht dat het dossier zal eindigen bij de Raad van State en dat het daar ook zal sneuvelen. 

Zijn collega-fractieleider Koen Van den Heuvel, die zich een maand geleden ook heel kritisch uitliet over Uplace, wijst erop dat het nog maar gaat om een advies van de Raad van State en nog niet om een arrest.Pas wanneer er iemand naar de Raad van State stapt tegen de finale beslissing van de regering en het rechtscollege dan negatief oordeelt, is het volgens Van den Heuvel "over en uit".

De CD&V-fractieleider herhaalt wel zijn kritiek dat een project als Uplace haaks staat op een kernversterkend beleid. Sp.a-parlementslid Bruno Tobback hekelde die houding van CD&V. "Het is onze taak om arresten van de Raad van State te vermijden. Onze taak is niet om mensen te verplichten - burgers en anderen - om naar de Raad van State te gaan om hun gelijk te krijgen omdat wij het advies dat we vooraf krijgen, hebben genegeerd", klonk het.

Regering moet Uplace definitief afvoeren, meent Vlaams Belang

Na de kritiek van de Raad van State meent oppositiepartij Vlaams Belang dat de Vlaamse regering consequent moet zijn en het project Uplace definitief moet begraven. Vorige maand nog maakten regeringspartijen CD&V en Open Vld het project afhankelijk van de toetsing door de Raad van State, zegt Vlaams Belang.
"Het Vlaams Belang had het advies van de Raad van State niet nodig om te weten dat het Uplace-project niet deugt en dat de Vlaamse regering er zich in aan het vastrijden was. Het Uplace-project mist immers elk draagvlak in de Vlaamse rand en daarbuiten, niet alleen wegens het dreigende mobiliteitsinfarct, maar ook omwille van de ook door Unizo gevreesde doodsteek voor de lokale middenstand", zegt Vlaams Belang-fractieleider in het Vlaams Parlement Chris Janssens.

Unizo: "Reden meer om plannen af te voeren" 

"Het dossier Uplace rammelt juridisch langs alle kanten. We zeggen dat al vanaf het begin. Het advies van de Raad van State bewijst dit wederom", reageert topman Karel Van Eetvelt van ondernemersorganisatie Unizo. 

Unizo pleit er al lang voor om de plannen voor Uplace definitief op te bergen en ziet in de bezwaren van de Raad dan ook een bevestiging van het eigen standpunt. Want Unizo stoort zich vooral aan de impact op de kleinhandel in de omliggende kernen en de gevolgen voor het reeds verzadigde verkeer in de regio. 

Op basis van eerder onderzoek naar de impact van een shoppingcentrum in de periferie, het Waasland shoppingcenter nabij Sint-Niklaas, verwacht Unizo dat in Machelen en Vilvoorde bijna 1.000 jobs zouden verdwijnen. "Voor gans de Vlaamse rand en de Brusselse handelswijken zijn daardoor naar schatting 3.000 jobs bedreigd."

Bij de zelfstandigenorganisatie NSZ klinkt er eenzelfde geluid. "Het is nu al de zoveelste keer dat Uplace terug naar af wordt geserveerd", reageert Christine Mattheeuws, voorzitter van Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ). Zij vraagt zich af hoeveel kansen het project nog zal krijgen. "Dit dossier is totaal niet meer geloofwaardig en wordt door haast iedereen weggehoond."

Burgemeester Hans Bonte wil GRUP zonder Uplace 

Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a) eist dat de Vlaamse overheid het planningsproces voor het hele GRUP Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) in functie van het mobiliteitsprobleem in de noordrand van Brussel overdoet en dit keer zonder Uplace. 

"Als de Vlaamse regering de opmerkingen van de Raad van State naast zich neerlegt en hiermee doorgaat, zal deze beslissing later ongetwijfeld door hetzelfde rechtsorgaan worden vernietigd en belanden we opnieuw voor jaren in rechtsonzekerheid. Niet alleen voor Uplace, maar ook voor de andere actoren die in dit gebied actief zijn. Het GRUP VSGB moet dan van vooraf aan weer worden opgemaakt. Daarbij dient meer rekening gehouden te worden met de mobiliteitsproblematiek in de regio. Gisteren is nog gebleken dat de files alsmaar langer worden en de voornaamste problemen zich voordoen in de noordrand", aldus Bonte. 

De burgemeester herhaalt dat Uplace niet kan omwille van die fileproblemen op de Brusselse ring. "De voorwaarden die de Vlaamse regering tegen eind 2017 in dat ontwerp-GRUP heeft opgelegd met betrekking tot de pendelbus van De Lijn en het NMBS-station bieden geen afdoende oplossing voor de bijkomende mobiliteitscongestie waartoe Uplace aanleiding zal geven. Het is ook zo goed als onmogelijk dat beide projecten gerealiseerd raken tegen dan. De NMBS heeft voor dat station tot dusver immers nog geen cent uitgetrokken en van De Lijn heb ik over die pendelbus nog geen enkel voorstel ontvangen", aldus Bonte.

Door rdc
AANGERADEN