Het volledige oordeel van de Geschillencommissie: “Er blijft minstens twijfel bestaan omtrent het al dan niet opzettelijk karakter”

Foto: BELGA

Zeven speeldag schorsing vroeg bondsprocureur Kris Wagner voor Ruslan Malinovskyi. Het werden er nul. De Geschillencommissie volgde de uitleg van Genk en de Oekraïense middenvelder dat Birger Verstraete niet opzettelijk werd aangetrapt, een 124 minuten durend betoog van Wagner ten spijt. Het volledige oordeel van de Geschillencommissie vindt u hier integraal.

LEES OOK. Genk-speler Ruslan Malinovskyi vrijgesproken na rode kaart en zondag inzetbaar in topper tegen Club Brugge

Het oordeel van de Geschillencommissie

Dossier 566 : PO1 – 06.04.2019 : KRC Genk – KAA Gent

Gelet op het scheidsrechterverslag van de h. Lawrence VISSER d.d. 07.04.2019;

Gelet op de disciplinaire vervolging van speler Ruslan MALINOVSKYI (KRC Genk) door het Bondsparket d.d. 08.04.2019;

Gehoord ter zitting de bondsprocureur, de h. Kris WAGNER, in zijn vordering t.a.v. speler Ruslan MALINOVSKYI ;

Gehoord ter zitting speler Ruslan MALINOVSKYI, in zijn middelen van verdediging bijgestaan door Mter Jochem MARTENS, Eric GERITS (CEO KRC Genk) en Philippe CLEMENT (trainer KRC Genk);

Gelet op de door het Bondsparket bijgebrachte beelden en screenshots van deze beelden;

Gelet op de door de verdediging bijgebrachte stukken, inclusief tv-beelden, en conclusie;

Gelet op de indicatieve tabel voor het Profvoetbal;

Uit de door beide partijen voorgebrachte beelden blijkt dat in de 93ste minuut van de wedstrijd speler Malinovskyi ter hoogte van de hoekschopvlag in een bitsig duel verwikkeld was met spelers Verstraete en Souquet van KAA Gent, teneinde het bezit over de bal te kunnen behouden. Hierbij beging speler Verstraete een fout op speler Malinovskyi door deze onder meer met het shirt naar beneden te trekken, waardoor beide spelers ten val kwamen. Bij dit neerkomen raakte speler Malinovskyi speler Verstraete met de studs van zijn linkerschoen in het aangezicht ter hoogte van de oogkas. Speler Verstraete diende hierbij verzorgd te worden en kon de wedstrijd verder zetten.

Scheidsrechter Visser gaf voor dit incident aan speler Malinovskyi een directe rode kaart. Het verslag van de scheidsrechter vermeldt hieromtrent als motivering “speler Malinovskyi kwam door deze actie op de rug terecht met beide benen in de lucht. Onmiddellijk daarna draaide Ruslan Malinovskyi zich plots richting de Gent speler en maakte hierbij, mijn inziens, een vrijwillige beweging met het linkerbeen richting zijn tegenstrever. Ruslan Malinovskyi raakte zijn tegenstrever met de studs in het aangezicht en bracht hiermee zijn fysieke integriteit in gevaar”;

Ter zitting van heden vordert de Bondsprocureur in hoofdorde een schorsing van 7 wedstrijden overeenkomstig nr.6 van de indicatieve tabel voor het Profvoetbal (opzettelijke trap met de voet), in ondergeschikte orde vordert hij een schorsing van 5 tot 6 wedstrijden overeenkomstig nr.6 van de indicatieve tabel voor het Profvoetbal (onopzettelijke trap met de voet);

Ten onrechte meent het Bondsparket dat een ”violent conduct“ ook kan begrepen worden in de zin van een onopzettelijk misdrijf waarbij in hoofde van de speler een gebrek aan voorzorg of zorgvuldigheid kan verweten worden, zodat ook toepassing kan gemaakt worden van de indicatieve tabel nr.6 voor het Profvoetbal;

Violent conduct impliceert noodzakelijker wijze een opzettelijke daad in de vorm van een slag, een trap, een elleboog- of kopstoot;

De cruciale vraag in onderhavig dossier is te weten of er sprake is van een opzettelijke en bewuste actie (violent conduct), hetwelk verder gaat dan een louter gebrek aan voorzorg of zorgvuldigheid in hoofde van de pleger der feiten;

De Geschillencommissie voor het Profvoetbal dient derhalve te onderzoeken of het buiten elke gerede twijfel vaststaat dat speler Malinovskyi opzettelijk zijn tegenspeler raakte;

Aangezien speler Malinovskyi ter zitting benadrukte dat het louter ging om een onopzettelijk contact dient het Bondsparket het opzettelijk karakter ervan te bewijzen, gezien de betrokkene niet geacht wordt zijn onschuld aan te tonen;

Het Bondsparket staafde zijn argumentatie op basis van het verslag van de scheidsrechter, een grondige analyse van de beelden, de aanwezigheid van een motief, de antecedenten van de speler en de aard en ernst van de verwondingen;

De Geschillencommissie dient hierbij vast te stellen dat enkel de analyse van de beelden uitsluitsel kan geven over het al dan niet opzettelijk karakter van de feiten;

Het verslag van de scheidsrechter is immers niet eenduidig in die zin gezien Dhr. Visser hierin letterlijk melding maakt van het feit “mijn inziens maakte hij een vrijwillige beweging”;

De aard en ernst van de verwondingen kunnen ook onopzettelijk veroorzaakt zijn en er is geen concreet bewijs van het motief. Verwijzing naar de antecedenten kan aangewend worden teneinde de strafmaat te bepalen doch kan niet in rekening gehouden worden om de schuldig verklaring te bewijzen, zoniet vervalt men in het principe “éénmaal een dief, altijd een dief”, quod non;

Het Bondsparket analyseerde beeld per beeld de betrokken fase, waaruit het concludeerde dat speler Malinovskyi wel degelijk bewust zijn tegenspeler vol raakte in het aangezicht;

Ook de verdediging maakte een analyse van de beelden en kwam tot de conclusie aan de hand van enerzijds een analyseverslag van het valincident door de KUL (prof. Dr. Koen Milisen) en anderzijds van een biomechanische analyse door RS Scan International dat de linkervoet van de betrokken speler op onvrijwillige wijze in het aangezicht terechtkwam van speler Verstraete;

Spijts deze verslagen eenzijdig naar voren gebracht worden is er geen reden om deze uit de debatten te weren en hebben zij enkel de waarde van een inlichting die aan de Geschillencommissie voorgelegd wordt ter vrije beoordeling ;

Uit deze verslagen blijkt dat speler Malinovskyi uit evenwicht gebracht werd door speler Verstraete, hij met de rechterschouder en daarna met de rechterzijkant van het bovenste deel van de romp op zijn rechter bovenarm en elleboog terechtkomt. Bijna gelijktijdig vangt hij zijn val op door de linkerhand voor het lichaam op de grond te plaatsen. Hierdoor wordt het bovenlichaam naar achteren geduwd, kantelt het bekken terug en schuift de rechterarm onder het lichaam naar voren door, waardoor het doorrollen van het lichaam verhinderd wordt met als gevolg dat de linkerarm, het omhoog gezwaaide linkerbeen, de romp en het rechterbeen terug richting speler Verstraete zwaaien; gezien deze laatste op het zelfde moment zijn bovenlichaam en hoofd omhoog richt komt de linkervoet van speler Malinovskyi onvrijwillig in het aangezicht van zijn tegenspeler. De stelling van het Bondsparket dat de speler Malinovskyi wel degelijk de mogelijkheid had om in de andere richting te draaien en zo recht te staan wordt hiermede ontkracht.

Gezien er geen reden is om de stelling van de verdediging als onaannemelijk te beschouwen, blijft er minstens twijfel bestaan omtrent het al dan niet opzettelijk karakter van de gepleegde feiten;

Gezien de twijfel in het voordeel van de betrokkene dient geïnterpreteerd te worden dringt de vrijspraak zich in deze dan ook op.

OM DEZE REDENEN,

De Geschillencommissie voor het Profvoetbal verklaart de vordering van het Bondsparket ontvankelijk doch ongegrond en besluit dan ook tot de vrijspraak van speler Ruslan MALINOVSKYI lastens wie dan ook niets weerhouden wordt.

Aldus uitgesproken te Brussel op 12 april 2019.

Modaliteiten Hoger Beroep: art. P1786 van het bondsreglement.

Luc DE MOT

LEES OOK (N+).De zitting van drie uur die besliste over het lot van Malinovskyi: van vallende kleuters tot de toogpraat van analisten

Door rahe
  • Meer voetbal