Demir wil everzwijnenbestrijding afdwingen met nieuw plan

Bron © BELGA

Foto: Hollandse Hoogte / Sijmen Hendriks

Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) komt na overleg met de jachtsector, de landbouworganisaties en de natuurverenigingen met een nieuwe aanpak van de everzwijnenpopulatie. De komende maanden wordt de strategie om de overlast te beperken stapsgewijs uitgerold en in regelgeving omgezet. “We slagen er nog altijd niet in schade en overlast door zwijnen voldoende onder controle te houden”, stelt Demir.

Minder vrijblijvendheid en meer afdwingbaarheid, zo wil Demir de overlast van everzwijnen beter onder controle krijgen. Ze ziet daarbij de jachtsector als partner, maar wil de everzwijnenbestrijding minder vrijblijvend maken. “Het everzwijn is een onderdeel van onze natuur, en we willen de soort zeker ook ruimte blijven geven. Maar Vlaanderen wil absoluut de overlast tot een minimum beperken”, zegt Demir.

De jachtstrategie zal regelgevend verankerd worden en afdwingbaar zijn in het plan van Demir. Zo zal de jacht zich in de zomer moeten concentreren op schadegevoelige gebieden om de dieren te verjagen en af te schrikken richting de natuurgebieden. In de winter - wanneer er tot op heden vooral drukjachten plaatsvinden - moet jacht op everzwijnen in het volledige leefgebied worden georganiseerd.

Daarnaast geeft Demir lokale besturen en de Vlaamse overheid de mogelijkheid om mee in te grijpen als de everzwijnenoverlast niet onder controle geraakt door de wildbeheerseenheden. Daardoor kunnen zij in de plaats treden als de overlast onvoldoende beheerd wordt, bijvoorbeeld in woonwijken, stedelijke recreatiegebieden of begraafplaatsen.

Om jagers te stimuleren meer everzwijnen schieten, vraagt Demir ook het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid om de geschoten dieren te mogen vermarkten. Dat vormt volgens de minister nu een rem voor vele jagers om everzwijnen te schieten. Er worden vanaf dit najaar bovendien bijscholingen over drukjacht geïntroduceerd voor jagers en terreinbeheerders om de jaagactiviteiten te professionaliseren.

Om een uitbreiding van het leefgebied van de everzwijnen in te dijken, wordt een “early warning & rapid respons”-team in het leven geroepen om nieuwe kolonies everzwijnen op te sporen en zo snel mogelijk uit te roeien. “We richten ons daarbij op risicogebieden waar de kans op kolonisatie van everzwijnen hoog is en waar ze grote schade kunnen aanrichten”, zegt Demir.

Jagers die betrapt worden op het uitzetten van everzwijnen, verliezen daarentegen levenslang hun jachtrechten. De wetgeving wordt in die zin aangepast, want het uitzetten van everzwijnen brengt naast problemen rond het onder controle brengen van de populatie ook grote sanitaire risico’s - zoals de Afrikaanse varkenspest - met zich mee.

Het everzwijnenplan voorziet ook een Vlaamse tussenkomst voor preventieve maatregelen zoals afrastering of wildroosters rond woonwijken en in landbouwgebieden. Verder werkt Demir aan een gepaste wildschadeverzekering, in overleg met de beroepsvereniging van verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, die zou tussenkomen bij schadegevallen die ondanks het uitvoeren van de beheerregeling toch nog voorkomen.

Open Vld-parlementslid Steven Coenegrachts reageert tevreden op de plannen van Demir. “We hadden nood aan een globaal plan om de everzwijnenpopulatie in te dijken. Dit plan komt hieraan tegemoet. Wel wacht ik nog vol ongeduld op de concrete uitwerking van de schaderegeling. Er moet nog in overleg getreden worden met de verzekeringssector en dus bestaat er nog veel onduidelijkheid over.”

AANGERADEN
Meest recent