Vlaanderen kan voorbeeld nemen aan Aalst op vlak van rioleringsnetwerk

Foto: LDS

Aalst -

Uit de PANO reportage van begin november blijkt dat er in Vlaanderen nog een 400.000 woningen niet zijn aangesloten op een riolerings- en zuiveringsnetwerk. Dit betekent dat we in Vlaanderen en België op het vlak van milieuzorg nog voor grote uitdagingen staan willen we de Europese doelstellingen in 2027 halen.

“Open VLD volgt dit nauwlettend op in Vlaanderen en op lokaal vlak in Aalst”, zegt Jean-Jacques De Gucht, Schepen van Openbare werken van de Stad Aalst.

“Dit zijn onaanvaardbare toestanden, totaal niet meer van deze tijd. Ze vormen een risico voor de volksgezondheid en het leefmilieu. In Aalst zijn de beleidsverantwoordelijken sinds de jaren ‘80 en ook nu nog er zich van bewust dat slimme investeringen in rioleringen volgens een lange termijnplan uitvoeren noodzakelijk is voor het welzijn van de bevolking in verschillende domeinen. Deze investeringen dragen bij aan het beheren van overstromingsgevoelige gebieden en het afvoeren van afvalwater naar zuiveringsinstallaties zodat het milieu met fauna en flora worden beschermd. Door deze investeringen heeft Aalst en zijn deelgemeenten op dit ogenblik een rioleringsgraad van 98% van de huishoudens en industrieën met een overeenstemmende zuiveringsgraad van 98%. In de lijn van die investering zetten we het werk verder om de resterende 2% ook conform de richtlijnen uit te voeren zodat aan de Europese doelstellingen voor de zuiverheid van de waterlopen tegen 2027 maximaal zal tegemoet gekomen worden.”

“Dit is voor mij als Schepen van Openbare werken een blijvend aandachtspunt”, gaat De Gucht verder.

“waarbij zowel het onderhoud van de bestaande rioleringen als het tijdig vernieuwen van versleten riolering hoog op de agenda blijft staan. De bijdrage van onze bevolking in het aandeel van de waterprijs dat voor dit doel bestemd is wordt in Aalst dan ook hiervoor aangewend. Bij elke heraanleg of vernieuwen van straten wordt de staat van het rioolnetwerk grondig bekeken en zo nodig vernieuwd. Zoals bijvoorbeeld in een van onze belangrijkste centrumstraten, de Molenstraat, waarin het volledige rioleringsstelsel vernieuwd wordt”, zegt de Schepen.

“Dit onderhoud en de vernieuwing is bedoeld om het rioolnetwerk in Aalst toekomstgericht en klimaatbestendig te houden. Bij die werken wordt ondertussen ook reeds overgegaan tot het uitbouwen van een gescheiden afvoerstelsel van regen- en afvalwater zodat de zuivering van het afvalwater nog optimaler kan verlopen. Daar bovenop zetten we ook in op het ontharden van straten en pleinen om de waterinfiltratie te bevorderen en op het vergroenen van onze Stad door het aanplanten van bomen en hagen, zo veel mogelijk ondersteund met een natuurlijk irrigatiestysteem. Deze ingrepen zullen onze klimaatmaatregelen nog versterken.”

Door Véronique Van Geit
AANGERADEN