Kamer keurt verankering rechten personen met handicap in Grondwet en andere wetsvoorstellen goed

 ©  Hollandse Hoogte / Harold Versteeg

De rechten en vrijheden van personen met een handicap worden voortaan in de Grondwet gewaarborgd. De plenaire Kamer heeft daarvoor donderdag met een tweederdemeerderheid een voorstel goedgekeurd. Ook andere wetsvoorstellen werden donderdag goedgekeurd

CevtBron: BELGA

1. Verankering rechten personen met handicap in Grondwet

De verenigingen die de personen met een handicap vertegenwoordigen, dringen al lang aan op de verankering van de rechten van gehandicapten in de Grondwet. Een bevraging van Unia bij 1.144 personen met een handicap leerde onlangs dat hun leefsituatie de voorbije zes jaar niet is verbeterd. Zes op de tien verklaarden dat hun handicap een fatsoenlijke levensstandaard in de weg staat. En een even groot aandeel zei dat de manier waarop anderen naar hun kijken, hen belemmert om het leven te leiden dat ze wensen.

Het voorstel, dat eerder werd goedgekeurd in de Senaat, voert een artikel in de Grondwet in dat het recht van personen met een handicap op volledige inclusie in de samenleving garandeert. Het verankert met andere woorden hun gelijke rechten in de Grondwet.

Bij de eerdere stemmingen hadden N-VA en Vlaams Belang zich onthouden omdat het vooral om een symbolische daad zou gaan, die in de praktijk voor personen met een handicap weinig zoden aan de dijk zet. De voorstanders van de tekst voerden evenwel aan dat die wel degelijk juridische gevolgen heeft. Uiteindelijk stemden 115 Kamerleden voor en onthielden 21 parlementsleden zich. Niemand stemde tegen.

2. Verplichte publicatie voorafgaande rulings

Er werd ook een wetsvoorstellen van Joris Vandenbroucke (sp.a) goedgekeurd dat de Dienst Voorafgaande Beslissingen binnen de FOD Financiën verplicht alle rulings online te publiceren.

De ‘rulings’ worden in principe al gepubliceerd, zij het geanonimiseerd. Toch gebeurt dat niet altijd, omdat er veel uitzonderingen op de regel bestaan. Tientallen van die beslissingen zijn niet gepubliceerd. Daardoor kunnen andere belastingplichtigen zich niet beroepen op de precedenten en bestaat een risico op willekeurige besluitvorming. Het goedgekeurde wetsvoorstel moet daar verandering in brengen. De rulings blijven geanonimiseerd en vermelden dus niet wie de aanvrager is, maar leggen wel de situatie uit. Voor identieke rulings waarvan alleen de naam van de indiener verschilt, volstaat één publicatie.

3. Kamer keurt Europees eigenmiddelenbesluit goed

Verder werd het Europees eigenmiddelenbesluit goedgekeurd. Met dat besluit kan de Europese Commissie geld lenen op de financiële markten om het coronaherstelfonds van 750 miljard euro in stelling te brengen. De tekst kreeg de steun van 86 Kamerleden, 36 stemden tegen en er waren 12 onthoudingen.

De Europese staatshoofden en regeringsleiders sloten afgelopen zomer na dagenlange onderhandelingen een akkoord over de meerjarenbegroting voor 2021-2027. De Europese Raad raakte het tegelijkertijd eens over een herstelplan van 750 miljard euro om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Om dat fonds te financieren moet de Europese Unie geld lenen op de kapitaalmarkten. Om dat te kunnen moet het zogenaamde eigenmiddelenbesluit van de Europese Unie worden aangepast en moet het plafond van de eigen middelen tijdelijk omhoog worden bijgesteld. Dat moet dan weer door alle nationale parlementen in de lidstaten geratificeerd worden.

4. Vanaf 2024 stop op fiscale regularisatie

De plenaire Kamer heeft het licht op groen gezet voor een wetsontwerp dat vanaf 2024 een einde maakt aan de fiscale regularisatie. De afchaffing was vooropgesteld in het regeerakkoord van de Vivaldi-regering. Het punt maakte deel uit van een ruimer ontwerp, met daarin ook een luik gezinsfiscaliteit. De tekst kreeg 82 stemmen vanuit de meerderheid, er waren vijf tegenstemmen en 51 onthoudingen.

5. Kamer keurt hervorming gerechtelijke reorganisatie goed

Een geamendeerde wetsvoorstel van de MR werd ook nog goedgekeurd. Daarin wordt de procedure voor gerechtelijke reorganisatie wordt herzien. De tekst kreeg de steun van 105 leden. Er waren geen tegenstemmen en 33 onthoudingen.

De procedure gerechtelijke reorganisatie stelt een onderneming in moeilijkheden in staat zichzelf te beschermen tegen haar schuldeisers en zichzelf te reorganiseren. Ze is van bijzonder belang sinds het aflopen van het moratorium op faillissementen eind januari.

Concreet verdwijnen er nu drempels voor de gerechtelijke reorganisatie. Bedrijven die tijdelijk willen beschermd worden tegen hun schuldeisers, moeten een waslijst aan gegevens overmaken aan de rechtbank om te bewijzen dat ze nog te redden zijn. Er komt ook een nieuwe procedure waarbij het mogelijk is al een bemiddelingspoging te ondernemen alvorens in een openbare gerechtelijke procedure te stappen.

In deze herlanceringsprocedure is voorzien dat er zes tot twaalf maanden uitstel van betaling kan toegekend worden. Dat moet een fijnmazigere oplossing dan het moratorium bieden voor ondernemingen in moeilijkheden die voor de crisis gezond waren.

6. Capaciteitsvergoedingsmechanisme-bis goedgekeurd

De plenaire Kamer heeft tot slot een wetsontwerp goedgekeurd dat de invoering van het capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) verder uitstippelt. CRM moet er mee voor zorgen dat de energiebevoorrading in ons land overeind blijft wanneer de kerncentrales binnen enkele jaren stoppen met draaien. De tekst kreeg de steun van 83 leden, er waren 54 tegenstemmen van onder meer N-VA, Vlaams Belang en PVDA en er was één onthouding.

Aangeraden
Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten

Meest gelezen uit de buurt