Hoeveelheid asbest onder reservaat zomerklokje niet alarmerend: interne sanering met bufferwal mogelijk

Het reservaat waar het zomerklokje bloeit en dat afgegraven moet worden ligt hier links, rechts het B-terrein van K Racing Emblem. 

Het reservaat waar het zomerklokje bloeit en dat afgegraven moet worden ligt hier links, rechts het B-terrein van K Racing Emblem. ©  kma

Emblem -

De gemeente Ranst gaat samen met een aantal partners een reservaat in Emblem naast het Netekanaal waar het Europees beschermde zomerklokje groeit, in ere herstellen. Bodemonderzoek maakte echter duidelijk dat er asbest in de grond zit. Hoewel er geen gevaar voor de volksgezondheid dreigt, gaat deze grond afgegraven worden en in een bufferwal bedekt onder één meter teelaarde tussen het reservaat en het voetbalveld van K Racing Emblem worden opgeworpen.

Kristin Matthyssen

Normaal zou de gemeenteraad van Ranst deze week over het agendapunt gestemd hebben, maar er werd beslist om het stuk te verdagen naar volgende maand zodat de oppositie meer tijd heeft om het lijvig beschrijvend bodemonderzoek dat gebeurd is grondig te kunnen bestuderen. Burgemeester Johan De Ryck (N-VA) stelde zelf voor om nog een gemeenteraadscommissie aan het onderwerp te wijden, met alle partners erbij. Het is de bedoeling experten uit te nodigen die toelichting kunnen geven op de toch wel technische materie van zo’n beschrijvend bodemonderzoek. Het bundel is trouwens 379 pagina’s dik.

Zo ziet het zomerklokje eruit. 

Zo ziet het zomerklokje eruit. ©  Natuurpunt

“Als het woord asbest valt, slaan de mensen altijd in paniek”, zegt milieuschepen Luc Redig (Groen). “En terecht natuurlijk, al heeft het onderzoek hier wel uitgewezen dat er geen risico voor de volksgezondheid is. Toch vinden we het belangrijk dat iedereen vragen kan stellen.”

Het dossier wordt belangrijk vermits gouverneur Cathy Berx en gedeputeerde Jan De Haes in naam van het provinciebestuur Antwerpen en 23 Antwerpse gemeenten de kandidatuur heeft ingediend om de valleien van de Kleine en Grote Nete als Landschapspark te erkennen. Dit biedt troeven op vlak van natuur, erfgoed maar ook toerisme.

“Vorige legislatuur werd beslist om beschermingsmaatregelen voor dit Europees beschermde zomerklokje te nemen en het gebied uit te breiden”, zegt de burgemeester. “Er werd toen aan Regionaal Landschap de Voorkempen gevraagd om het uit te werken. Het zeldzame zomerklokje bloeit op een terrein naast het Netekanaal in Emblem, naast de voetbal van Emblem. Omdat het daar vroeger nat moerasgebied was, werden die terreinen, ook de voetbalvelden, in de jaren negentig opgehoogd met steenpuin. Iedereen weet ook dat er daar vroeger huisvuil gestort is geweest. Om het zomerklokje alle kansen te geven, is het van belang om het gebied tot het oorspronkelijk maaiveld af te graven zodat het opnieuw een drassige vallei wordt.”

Uit oriënterend bodemonderzoek bleek dat er asbest in de grond zit, afkomstig van het oud bouwafval. “Om al dat opgehoogd terrein van het zomerklokje te laten afgraven en wegvoeren, kregen we een raming binnen van 7 miljoen euro, precies omdat het risicogrond is. Hierop werd een beschrijvend bodemonderzoek met peilbuizen, sleuven en staalnames besteld. Dit uitgebreider tweede onderzoek maakt duidelijk dat de aanwezigheid asbest niet alarmerend is en dat het terrein in aanmerking komt voor een interne saneringsberging. Dit betekent dat de helft van vier betrokken percelen wordt afgegraven tot op het maainiveau. Van de afgegraven grond wordt een wal gemaakt van ongeveer vijf meter hoog, die over de hele lengte wordt afgedekt met een meter teelaarde. Deze wal komt tussen het natuurgebied en de voetbalterreinen van Emblem.”

De interne saneringsberging heeft als voordelen dat er extra waterberging komt en de wal zowel de geluids- als lichthinder van de voetbalterreinen naar het natuurgebied minimaliseert.

De operatie zou ongeveer 600.000 euro kosten, waarvan de gemeente 65.000 euro betaalt. De rest wordt bijgedragen door de andere partners. Naast Ranst participeren de Vlaamse Milieumaatschappij, de Dienst Duurzaam Milieu en Natuurbeleid en De Vlaamse Waterweg in het project ‘Habitatherstel zomerklokje leeuwerik in Emblem’.

Volgende maand hakt de gemeenteraad van Ranst de knoop normaal door.

Het gebied waar het zomerklokje groeit, maar waar jammer genoeg ook oud bouwstort onder de grond zit. 

Het gebied waar het zomerklokje groeit, maar waar jammer genoeg ook oud bouwstort onder de grond zit. ©  kma

Nu in het nieuws