Toekomstplan voor vallei Grote Nete: “850 hectare hoogwaardig natte natuur”

Luchtbeeld van de vallei van de Grote Nete. Door de ingrepen zal het landschap gevarieerder worden dan het nu is.  

Luchtbeeld van de vallei van de Grote Nete. Door de ingrepen zal het landschap gevarieerder worden dan het nu is.  © rr

Zuiderkempen -

Het Vlaamse Departement Omgeving organiseert van 25 januari tot en met 25 maart een publieke raadpleging over de startnota voor de opmaak van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Vallei van de Grote Nete van E313 tot Hellebrug. Het plan heeft betrekking op delen van het grondgebied van Geel, Laakdal, Westerlo, Herselt, Herenthout, Hulshout, Heist-op-den-Berg en Nijlen.

Marc Peeters

De Vlaamse Regering wil met dit GRUP onder meer de realisatie van 850 hectare hoogwaardige natte natuur in de vallei van de Grote Nete mogelijk maken. Dit als een onderdeel van het Sigmaplan. “Het Sigmaplan beschermt Vlaanderen tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren bij stormtij door de aanleg van hogere dijken en natuurlijke overstromingsgebieden”, legt Christophe Vandevoort van het Departement Omgeving uit.

“Daarnaast zorgt het plan voor de bescherming, uitbreiding en recreatieve ontwikkeling van de unieke riviernatuur. Het initieel plan dateert van 1976 en werd in 2005 geactualiseerd om in te spelen op de klimaatverandering.”

Ook de kronkelende Grote Nete krijgt volgens de plannenmakers straks meer ruimte om te overstromen.

Door de ingrepen zal het landschap gevarieerder worden dan het nu is. Een hoger rivierpeil en bijgevolg ook een hoger grondwaterpeil leveren niet enkel een betere waterhuishouding op, maar zorgen er ook voor dat de biodiversiteit toeneemt. Er komen meer natte graslanden en open water met riet.

“Zeldzame vogelsoorten zoals de roerdomp, de kwartelkoning, de ijsvogel en het porseleinhoen zullen zich hier thuis voelen”, weet Vandevoort. “Ook de graslanden met dotterbloemen, rietmoeras, ruigtes en schrale graslanden krijgen door de vernatting van de vallei meer overlevingskansen.”

Spons

De natte natuur heeft bovendien een belangrijke veiligheidsfunctie: ze houdt het water in het gebied op zoals een spons. In natte periodes houden ze het water vast en bij droogte geven ze het water vertraagd weer af. “Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de manier waarop we ons aanpassen aan het veranderende klimaat. Bovendien houden wetlands een grote hoeveelheid CO₂ vast. De opwaardering van de natuur speelt zo ook een belangrijke rol in de strijd tegen klimaatopwarming.”

De Vlaamse regering keurde de startnota van het GRUP goed op 17 december van vorig jaar. De plannen worden nu voorgelegd aan de bevolking die inspraakreacties kan indienen. Op 15 februari wordt er online een infomoment georganiseerd voor alle geïnteresseerden.

De gebieden in Westerlo en Herselt waarvoor de voorbije jaren werd getracht, zonder resultaat door voortdurend protest, een GRUP de Merode op te maken, is nu opgenomen in dit ruimere project. Het toenmalige plan dat de bouw van een hotel bevatte is volledig van tafel.

https://grups.omgeving.vlaanderen.be/r/grotenete

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten