Werkgevers vinden maatregelen rond concurrentiekracht onvoldoende, Test-Aankoop tevreden over energiemaatregelen

Danny Van Assche van Unizo. ©  BART DEWAELE

Verschillende werkgeversorganisaties zoals Voka, Unizo en Agoria vinden de maatregelen die de federale regering in het kader van de begrotingsopmaak neemt om de concurrentiekracht van de ondernemingen te waarborgen, onvoldoende. Ze hekelen ook het gebrek aan structurele hervormingen. Het NSZ mist dan weer het “beloofde” sociaal tarief voor zelfstandigen.

wverBron: BELGA

Volgens de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka erkent de regering “het dreigende gevaar van de loonkostenproblematiek, maar ze verzuimt het om structureel te hervormen. De beperkte vrijstelling van de werkgeversbijdragen in de eerste helft van 2023 is welkom, maar ruim onvoldoende om onze ondernemingen concurrentieel te houden ten opzichte van de buurlanden”, klinkt het in een persbericht. Volgens Voka zullen de loonkosten tussen 2022 en 2024 met gemiddeld 21 procent toenemen, goed voor een factuur van ongeveer 32 miljard. In de buurlanden zouden de loonkosten slechts met de helft stijgen. Het feit dat de federale regering die factuur met 1 miljard zou verlichten, vindt Voka dan ook te weinig. Vlaanderen is een exporteconomie en dus heeft de loonkostenhandicap op termijn onvermijdelijk gevolgen voor investeringen en werkgelegenheid, waarschuwt de werkgeversorganisatie. 

Unizo spreekt zelfs van “een vergiftigd geschenk” als de uitgestelde sociale bijdragen samenvallen met de nieuwe bijdragen. De werkgeversorganisatie vindt het bovendien problematisch dat de eenmalige vrijstelling van de sociale bijdragen volledig in rekening zal worden gebracht voor de berekening van de loonkostenhandicap. “Dat is een wijziging van de loonwet”, klinkt het. Unizo roept de sociale partners op om verder te werken aan oplossingen voor de hoge loonkosten.

De werkgevers hekelen ook de invoering van een aantal nieuwe belastingen voor bedrijven, zoals de verpakkingstaks en de overwinstbelasting of de beperking van overdraagbare verliezen, van de notionele intrestaftrek en van auteursrechten. Agoria vreest dat een aantal van die maatregelen de aantrekkelijkheid van de technologiesector verder zullen ondergraven. Unizo hoopt dat de auteursrechten niet voorbehouden worden aan kunstenaars alleen. De werkgeversorganisatie betreuren dat de regering “opnieuw” geen fundamentele hervormingen heeft doorgevoerd van de arbeidsmarkt, de fiscaliteit of de pensioenen. “De federale regering schuift de moeilijke dossiers voor zich uit (...)  Het tijdspad voor een grote fiscale hervorming biedt geen garanties”, klinkt het bij Voka.

Ondernemersorganisatie NSZ zegt vrij tevreden te zijn met maatregelen als de verlaging van de werkgeversbijdragen, de ‘tijdelijke werkloosheid energie’ en de uitbreiding van de flexi-jobs en de studentenarbeid. Maar ze vraagt zich af waar het sociaal tarief voor zelfstandigen is gebleven. “Het is volstrekt onaanvaardbaar dat deze steunmaatregel, die absoluut noodzakelijk is voor het voortbestaan van vele ondernemingen, niet is uitgevoerd, hoewel verscheidene partners van Vivaldi zich hiertoe voor het conclaaf hadden verbonden”, klinkt het. Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen is wel tevreden dat de financiering van de aangekondigde maatregelen gebeurt via bijdragen van de energie-, olie- of banksector. “Het zou ondenkbaar zijn geweest dat zelfstandigen en kmo’s nieuwe belastingen zouden moeten betalen.”

Bouwfederatie Embuild is ontstemd dat de regering niet heeft beslist de verlaagde btw op sloop en heropbouw te laten doorlopen na 2023. De organisatie dringt aan om daar alsnog werk van te maken. Embuild ziet in het begrotingsakkoord een aantal “goede aanzetten” voor de bouwsector, maar vindt dat het meer had moeten zijn. Een positief punt is voor de federatie bijvoorbeeld de extra investering in het spoor. Dat betekent goed nieuws voor bouwbedrijven die in dat marktsegment actief zijn, luidt het. Dat het verlaagde btw-tarief van 6 procent op sloop en heropbouw niet is verlengd na 2023, valt slecht. “Een verlenging van deze maatregel is noodzakelijk om zekerheid te bieden aan projecten die nu nog in een beginfase zitten, maar waarvan de vergunning binnenkort wordt afgeleverd.” Sloop en heropbouw van verouderde panden is volgens Embuild vaak veel efficiënter om de energiefactuur drastisch te reduceren dan gedeeltelijke renovatie.

“De Belgische banken betalen elk jaar al miljarden aan heffingen en taksen. Een nieuwe verhoging, zoals voorzien in de federale begroting, zal de maatschappelijke rol en de slagkracht die de banken kunnen spelen in tijden van crisis, beperken”, zegt sectorfederatie Febelfin dinsdag. Volgens Febelfin wil de regering de fiscale aftrekbaarheid van de Belgische jaarlijkse taks op de kredietinstellingen deels afschaffen. “Dit komt neer op een aanzienlijke verhoging van de heffingen die de banken jaarlijks zullen moeten betalen”, zegt de federatie. Zij wijst erop dat de banken in 2021 al een bijdrage van naar schatting 3,2 miljard euro leverden.

Test-Aankoop steunt de beslissing van de federale regering om het verlaagde btw-tarief van 6 procent op energie te verlengen. De consumentenorganisatie is ook tevreden met de verlenging van het basispakket energie tot in maart 2023, maar pleit tegelijkertijd voor structurele oplossingen. “De regering heeft de acute nood van heel wat gezinnen die hun factuur niet meer kunnen betalen, goed begrepen”, klinkt het bij Test-Aankoop. De consumentenorganisatie toont zich ook tevreden met het plan van de federale regering om overwinsten bij energiebedrijven aan te pakken, maar pleit tegelijkertijd voor structurele oplossingen zoals een opschoning van de energiefactuur en een herziening van de indexeringsparameters bij variabele energiecontracten. Dat laatste verzoek zou de consumentenorganisatie ook al hebben overgemaakt aan de Belgische energieregulator. Test Aankoop pleit bovendien voor een universeel tarief voor energiediensten waarbij het tarief wordt gereguleerd door de bevoegde energieregulator.

11.11.11 stelt dat de pas voorgestelde begroting geen antwoord biedt op de groeiende internationale noden. Volgens de Vlaamse koepel voor ontwikkelingssamenwerking wordt er bespaard op ontwikkelingssamenwerking door stijgende kosten voor internationale solidariteit niet te indexeren. “Met de huidige wisselkoersen en niet-indexering betekent dit dat er steeds minder geld wordt vrijgemaakt voor steeds meer noden.”, klinkt het in een persmededeling. “Premier Alexander De Croo zegt ‘niemand achter te laten’, maar 11.11.11 is het daarmee oneens. Deze begroting laat wel degelijk mensen achter.”

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten