Grondwettelijk Hof ziet schending in taalvereiste voor analfabeten

© Shutterstock

Het is ongrondwettig dat analfabeten die de Belgische nationaliteit willen krijgen, niet kunnen aantonen dat zij niet in staat zijn de schriftelijke taalvereiste te halen. Dat blijkt uit een arrest dat het Grondwettelijk Hof donderdag heeft geveld.

Bron: BELGA

Wie de Belgische nationaliteit wil krijgen, kan dat via een naturalisatie of via het afleggen van een nationaliteitsverklaring. In dat tweede geval moet de vreemdeling een minimale kennis (niveau 2) bewijzen van een van de drie landstalen, en dat zowel mondeling als schriftelijk. Het komt erop neer dat hij of zij korte en eenvoudige zinnen moet kunnen begrijpen en opstellen.

In zijn antwoord op twee prejudiciële vragen antwoordt het Grondwettelijk Hof donderdag dat die schriftelijke taalvereiste het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie schendt. Volgens het Hof kunnen ook vreemdelingen die analfabeet zijn in beginsel een dergelijke, relatief beperkte, schriftelijke taalkennis verwerven. Maar het kan niet worden uitgesloten dat een bepaalde groep analfabeten over onvoldoende taalkundige basiscompetenties en -inzichten beschikt, waardoor ook dat niveau te hoog gegrepen is.

Het Grondwettelijk Hof zegt dat de wetgever die ongrondwettigheid moet herstellen. Dat kan door voor die vreemdelingen te voorzien in een mogelijkheid om aan te tonen dat zij door hun analfabetisme niet in staat zijn om de schriftelijke vaardigheden te verwerven. Intussen moeten de rechters die de prejudiciële vragen stelden, met de bijstand van een deskundige, beoordelen of de betrokken vreemdelingen in staat zijn niveau A2 in het geheel te bereiken.

Aangeboden door onze partners