Nationale Bank gaat 580 miljoen euro in het rood in 2022

© MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

De Nationale Bank van België heeft in 2022 580 miljoen euro verlies geleden. Het dividend zakt naar 1,5 euro per aandeel, zo meldt de Bank woensdag na het sluiten van de beurs. In 2021 was er nog 355 miljoen euro winst en een dividend van 138,04 euro.

jvh

Dat het winstcijfer onder nul zou duiken, was reeds duidelijk. In december communiceerde de Nationale Bank een verwacht verlies tussen 600 en 800 miljoen euro. Het definitieve verliescijfer komt dus iets beter dan verwacht uit. Het forse verlies is een gevolg van de renteverhogingen van de Europese Centrale Bank. Nu moet de Nationale Bank bijvoorbeeld zelf rente betalen op het geld dat banken stallen bij de Nationale Bank.

Een en ander heeft ook gevolgen voor de staatskas. Zo zakt de winstuitkering naar het minimumdividend van 1,5 euro, dat bepaald is in de regels van de bank. De staat kan bijgevolg maar rekenen op 300.000 euro en de individuele beleggers eveneens 300.000 euro, of 600.000 euro in totaal. Bovendien zit er voor de staat geen zogenaamd saldo van de winst in. Een jaar eerder kreeg de staat nog 122,5 miljoen euro saldo van de winst en 27,6 miljoen euro dividend.

Dat de cijfers in het rood gingen, is deels te wijten aan de herwaardering van de beleggingsportefeuille. De voornaamste factor is echter de stijgende financieringskost voor de zogenaamde monetairbeleidsportefeuilles, met bijvoorbeeld de toenemende rentelasten op de deposito’s die de kredietinstellingen bij de Bank aanhouden.

“In 2022 steeg de inflatie snel en onverwacht, zodat de rentevoeten meermaals werden verhoogd, zowel in Europa als in de Verenigde Staten. Daardoor werd het renterisico waarvoor de Bank in haar voorgaande jaarverslagen waarschuwde, gedeeltelijk bewaarheid en daalden de aandelen- en obligatiemarkten die bovendien zeer volatiel waren. Door de combinatie van die elementen leed de Bank aan het einde van het boekjaar 2022 een verlies.”

De NBB meldt nog dat de komende vijf jaar het verlies zou kunnen oplopen tot 10,8 miljard euro in totaal. In december werd voor deze periode nog gewaarschuwd voor een verlies in de grootteorde van 9 miljard euro tot en met 2027.

“In het basisscenario, dat de renteomgeving en de marktverwachtingen over het toekomstige renteverloop weerspiegelt op balansdatum, blijven de resultaten van de Bank onder druk staan. Mocht dat scenario bewaarheid worden, wat nog zeer onzeker is, zou dat bij een ongewijzigde balanssamenstelling leiden tot een gecumuleerd verlies van 10,8 miljard euro over een tijdshorizon van vijf jaar”, klinkt dat in het persbericht. (BIN, ECO, THD, VDH, NAJ, nl)

Aangeboden door onze partners