Deputatie weigert Texaco- bouwvergunning in beroep

Nadat de bestendige deputatie eind mei aan het Oostkampse Texaco-tankstation aan de rotonde Brugsestraat-Rodenbachstraat een milieuvergunning eerste klas voor een termijn van 20 jaar had verleend, weigerde ze nu -- in beroep -- de bouwvergunning.

,,Het ontwerp strookt niet met de voorschriften en de basisvisie van het bijzonder plan van aanleg (Brugsestraat) en voldoet niet aan de eisen van de verkeersveiligheid en de stedenbouwkundige inpasbaarheid,'' aldus het besluit.

De bouwvergunning is juridisch niet vergunbaar omdat de aanvraag afwijkt van het bpa-voorschrift, waardoor tot op de perceelsgrens moet worden gebouwd. De deputatie kan van dat bpa slechts afwijken op voorstel van het schepencollege. ,,Dergelijk voorstel ligt niet voor, integendeel. Het college heeft zich in eerste aanleg op het bpa beroepen om de bouwvergunning te weigeren.''

Volgens de deputatie doken sinds het afleveren van de milieuvergunning enkele nieuwe elementen op. ,,Er is het ongunstig advies van de politie wegens de vele veiligheids- en mobiliteitsproblemen, zoals het feit dat het tankstation vooral vrachtwagens aantrekt die de E40 verlaten om te komen tanken. Hierbij kruisen zij minstens vijfmaal een fietspad. Het aantrekken van bijkomend vrachtverkeer op een kleine rotonde (30 m doorsnede) is vanuit verkeerstechnisch oogpunt absoluut onduldbaar,'' aldus de motivatie.

Volgens de deputatie strookt het ontwerp niet met de basisvisie van het bpa, dat slechts kleinschalige handel, diensten en horecafuncties en beperkte ambachtelijke activiteiten toestaat onder de vorm van eengezins- en meergezinswoningen. ,,Het ontwerp overschrijdt deze lokaal verzorgende functies,'' aldus de deputatie.

Ten slotte wordt nog aangevoerd dat het ontwerp in strijd is met het gemeentelijk mobiliteitsplan, dat zwaar vrachtverkeer uit het centrum wil vermijden en op langere termijn in de afbraak van de rotonde voorziet. (DAR)

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten